RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję odwiedzających moją stronę lub korzystających z moich usług, o tym że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Wojciech Włosiński prowadzący Kancelarię Adwokacką z siedzibą przy. ul. Chlebnickiej 48/51 pok. 212, NIP 583-101-31-20, Tel. +48 602780481, adres e-mail: w.wlosinski@vp.pl,
  2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne lub też z powodu konieczności podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy,
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są (i będą) wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy,
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie może spowodować, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe,
  5. Państwa dane nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, tzn. wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych praw i roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej w związku z realizacją Umowy,
  6. Administrator może przekazywać Państwa dane odbiorcom, z którymi zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ale wyłącznie w celu, o którym mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli informacyjnej,
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Waszych danych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych,
  8. Posiadacie Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.